دۇيسەنبى, 17 قاڭتار 2022

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

13 ماۋسىم, 2017 ساعات 07:00

ۇلى دالا توسىندەگى قازاق رىتسارلارى

اققالي احمەت 6155 9

12 ماۋسىم, 2017 ساعات 16:20

وتارسىزدانۋ تۋرالى زاڭ كەرەك

اباي اقپارات 4820 7

12 ماۋسىم, 2017 ساعات 13:35

كارتا ويىنى: قىتايدىڭ كوزدەگەنى قانداي كوزىر؟

نۇرزات توقجان 9450 13

12 ماۋسىم, 2017 ساعات 11:45

الەمدى تاڭ قالدىرعان ءازىربايجان مامبەتوۆ

راحيليام  ماشۋروۆا 6562 18

12 ماۋسىم, 2017 ساعات 11:38

اتامباەۆ: قىرعىزدار مەنى تىرىدەي ورتەپ جىبەرەر ەدى

اباي اقپارات 5993 8

12 ماۋسىم, 2017 ساعات 07:03

"پروششاي، نەمىتايا روسسيا"

اباي-اقپارات 7044 12

12 ماۋسىم, 2017 ساعات 05:53

ءسوزى ساز، ءوزى نار تۇلعا!

ەسەنگۇل كاپقىزى 5232 6