بەيسەنبى, 25 اقپان 2021

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

14 مامىر, 2014 ساعات 12:26

بەيادەپ سوزگە نەگە بەيىمبىز؟

اباي-اقپارات 5275 0

14 مامىر, 2014 ساعات 11:57

«دوس بولۋعا لايىقتى قازاقتى دوس كور»

اباي-اقپارات 3361 0

14 مامىر, 2014 ساعات 11:21

قۋات قايرانباەۆ. اسىراندى بالا

پويىز كۋپەسىندە جانارىن مۇڭ تورلاعان كەيۋانانىڭ كۇرسىنە وتىرىپ ايتقان اڭگىمەسى مەنى وسى جولداردى جازۋعا ءماجبۇر ەتكەن.

اباي-اقپارات 6010 0

12 مامىر, 2014 ساعات 13:07

باتىر بايان قايدا جەرلەنگەن؟

اباي-اقپارات 7510 0

12 مامىر, 2014 ساعات 12:38

جەكەشەلەندىرۋ: كۋپون تۋرالى اڭگىمە

اباي-اقپارات 8680 6

12 مامىر, 2014 ساعات 12:19

«سوڭعى ايالداما» جانە اقسۋات

اباي-اقپارات 9471 0

10 مامىر, 2014 ساعات 18:24

اقبەرەن ەلگەزەك. قۋىستانىپ ءجۇرمىن

اباي-اقپارات 3887 0

6 مامىر, 2014 ساعات 10:46

تەپپەسەڭ دوپ الىسقا ۇشپايدى

اباي-اقپارات 3599 0