سەنبى, 25 قاڭتار 2020

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

24 ءساۋىر, 2019 ساعات 09:38

ناسىر فازىلوۆتىڭ ەستەلىكتەرى

گۇلداريا اشىرباەۆا 6355 4

22 ءساۋىر, 2019 ساعات 15:47

«ءسوز پاتشاسى» – ساعدي

ايناش قاسىم 7069 0

9 ءساۋىر, 2019 ساعات 09:18

ابايدىڭ ولەڭى سەرىكباي قوساننىڭ مەنشىگى ەمەس

اسان وماروۆ 8997 26

8 ءساۋىر, 2019 ساعات 15:08

جۇسىپبەك قورعاسبەك. اڭىز مۇحتار ماعاۋين

Abai.kz 7535 17

1 ءساۋىر, 2019 ساعات 16:20

ءىلياس قولجازباسىن توتە جازۋمەن جازعان

قاجەت انداس 6543 8

28 ناۋرىز, 2019 ساعات 11:35

ء"دىلدا بايعۇستىڭ نە جازىعى بار ەدى؟"

ەرمەك بالتاشۇلى 6033 6

26 ناۋرىز, 2019 ساعات 14:45

مو يان. "شىعارماعا دا ءيىس كەرەك"

مۇرات قاسەنۇلى 3883 2

19 ناۋرىز, 2019 ساعات 09:39

قازاق پەن جاپون جازۋشىسى ءولىم مەن ءومىر ۇعىمىن قالاي پايىمدادى؟

قۋاندىق شاماحايۇلى 4040 7