سەنبى, 31 شىلدە 2021

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

22 قىركۇيەك, 2020 ساعات 11:47

توم ۆولكەر مەن ءازازىل

ناعىز قاپشىقبايۇلى 2148 5

21 قىركۇيەك, 2020 ساعات 11:25

قازاق اقىنى جان باقىت

بالجان حابدينا 2980 2

14 قىركۇيەك, 2020 ساعات 12:09

ءبىر شوقتى ۇرلەيمىن مازداعان...

قۋات قايرانباەۆ 2159 2

13 قىركۇيەك, 2020 ساعات 22:10

كۇندى اينالعان كۇلتەگىن

ەرجان الاشتۋعان 2948 0

12 قىركۇيەك, 2020 ساعات 12:50

تاڭىرمەن دە تەڭ سويلەسكەن تەكتى جىر!

باقىت بەدەلحانۇلى 2421 24

10 قىركۇيەك, 2020 ساعات 12:55

ءدارىس ۇستىندەگى ءتۇس

قاناعات ابىلقايىر 2495 3

8 قىركۇيەك, 2020 ساعات 12:42

عامزاتوۆ قازاق اراسىندا ءوز اقىنىنداي وقىلادى

بايبوتا قوشىم-نوعاي 2842 5

26 تامىز, 2020 ساعات 11:33

باۋىرساق (اڭگىمە)

قۋات بوراش  4784 1