جۇما, 7 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 95942. جازىلعاندار — 68871. قايتىس بولعاندار — 1058

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

4 شىلدە, 2020 ساعات 18:33

ءتانى ولگەن ايەل

داۋرەن قۋات 3564 11

2 شىلدە, 2020 ساعات 13:25

شاحانوۆ. ويلانالىق، ءبىز قاندايمىز؟

Abai.kz 4392 12

27 ماۋسىم, 2020 ساعات 15:35

«ۋسارىمساق جىرى»: ماڭداي تەر، كوز جاسى جانە قان

دۇيسەنالى الىماقىن 2746 2

19 ماۋسىم, 2020 ساعات 14:50

قىتاي پوستمودەرنيستىك ادەبيەتى 

ابدىراقىن نۇرقالىق 1787 4

17 ماۋسىم, 2020 ساعات 11:35

پاتسايى كويلەك كيگەن قىز

شارافاددين ءامىروۆ  2861 4

16 ماۋسىم, 2020 ساعات 11:07

الىس مەكەندە (اڭگىمە)

قۋاندىق شاماحايۇلى 3082 0

8 ماۋسىم, 2020 ساعات 11:47

اقىلبەك شاياحمەت. «مەن» دەگەنىڭ – مىنا ءبىز

Abai.kz 1703 22

6 ماۋسىم, 2020 ساعات 11:06

لەۆ تولستوي. بالالار اڭگىمەلەرى

سالاۋات كارىم 1948 0