سەنبى, 16 قاڭتار 2021

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

16 ءساۋىر, 2020 ساعات 14:52

دومالاي

تۇرىسبەك ساۋكەتاەۆ 2345 4

8 ءساۋىر, 2020 ساعات 15:00

زاۋزا (اڭگىمە)

ادىلبەك ىبىرايىمۇلى 2882 2

7 ءساۋىر, 2020 ساعات 12:12

سمارتفون (اڭگىمە)

ءۋاليحان قاليجانوۆ 2165 4

6 ءساۋىر, 2020 ساعات 10:46

نەسىپبەك ايتۇلى. تاڭعى شىقتىڭ تاعدىرى

Abai.kz 3124 2

4 ءساۋىر, 2020 ساعات 13:00

كوروناۆيرۋس (اڭگىمە)

ءۋاليحان قاليجانوۆ 2935 2

2 ءساۋىر, 2020 ساعات 14:45

اقبەرەن ەلگەزەك. ءمىناجات

Abai.kz 6422 4

27 ناۋرىز, 2020 ساعات 16:02

ءار ادامنىڭ ىشىندە «وبا» ءومىر سۇرەدى

دۇيسەنالى الىماقىن 3380 1