سارسەنبى, 11 جەلتوقسان 2019

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

9 ءساۋىر, 2019 ساعات 09:18

ابايدىڭ ولەڭى سەرىكباي قوساننىڭ مەنشىگى ەمەس

اسان وماروۆ 8847 26

8 ءساۋىر, 2019 ساعات 15:08

جۇسىپبەك قورعاسبەك. اڭىز مۇحتار ماعاۋين

Abai.kz 7337 17

1 ءساۋىر, 2019 ساعات 16:20

ءىلياس قولجازباسىن توتە جازۋمەن جازعان

قاجەت انداس 6368 8

28 ناۋرىز, 2019 ساعات 11:35

ء"دىلدا بايعۇستىڭ نە جازىعى بار ەدى؟"

ەرمەك بالتاشۇلى 5635 6

26 ناۋرىز, 2019 ساعات 14:45

مو يان. "شىعارماعا دا ءيىس كەرەك"

مۇرات قاسەنۇلى 3729 2

19 ناۋرىز, 2019 ساعات 09:39

قازاق پەن جاپون جازۋشىسى ءولىم مەن ءومىر ۇعىمىن قالاي پايىمدادى؟

قۋاندىق شاماحايۇلى 3887 7

12 ناۋرىز, 2019 ساعات 15:32

قوڭىر ءۇي مەن اق «جيگۋلي»

باقىتگۇل سارمەكوۆا 3947 6

11 ناۋرىز, 2019 ساعات 12:01

حۋستو حورحە پادروننىڭ جانايقايى

سالاۋات كارىم 3549 8