سارسەنبى, 27 قاڭتار 2021

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

17 شىلدە, 2020 ساعات 12:46

قىتاي ميسسيونەرلىك ادەبيەتى جانە «كوممۋنيزم جەلى»

نۇرحالىق.ابدىراقىن  2421 2

16 شىلدە, 2020 ساعات 13:00

تەسۋ وزەنى

ديداحمەت ءاشىمحانۇلى 2620 11

13 شىلدە, 2020 ساعات 10:55

دەكرەتتەگى ەركەك

ساۋلە دوسجان  2941 1

7 شىلدە, 2020 ساعات 11:10

وتشاشۋ

Abai.kz 7321 21

4 شىلدە, 2020 ساعات 18:33

ءتانى ولگەن ايەل

داۋرەن قۋات 5335 11

2 شىلدە, 2020 ساعات 13:25

شاحانوۆ. ويلانالىق، ءبىز قاندايمىز؟

Abai.kz 5678 13

27 ماۋسىم, 2020 ساعات 15:35

«ۋسارىمساق جىرى»: ماڭداي تەر، كوز جاسى جانە قان

دۇيسەنالى الىماقىن 3291 2

19 ماۋسىم, 2020 ساعات 14:50

قىتاي پوستمودەرنيستىك ادەبيەتى 

ابدىراقىن نۇرقالىق 2580 4