جۇما, 7 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 95942. جازىلعاندار — 68871. قايتىس بولعاندار — 1058

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

7 ءساۋىر, 2020 ساعات 12:12

سمارتفون (اڭگىمە)

ءۋاليحان قاليجانوۆ 1588 4

6 ءساۋىر, 2020 ساعات 10:46

نەسىپبەك ايتۇلى. تاڭعى شىقتىڭ تاعدىرى

Abai.kz 2544 2

4 ءساۋىر, 2020 ساعات 13:00

كوروناۆيرۋس (اڭگىمە)

ءۋاليحان قاليجانوۆ 2324 2

2 ءساۋىر, 2020 ساعات 14:45

اقبەرەن ەلگەزەك. ءمىناجات

Abai.kz 5231 4

27 ناۋرىز, 2020 ساعات 16:02

ءار ادامنىڭ ىشىندە «وبا» ءومىر سۇرەدى

دۇيسەنالى الىماقىن 2590 1

5 ناۋرىز, 2020 ساعات 11:35

قۋانىش جيەنباي. كۇزەتشى

Abai.kz 4027 1

26 اقپان, 2020 ساعات 12:23

قۋاندىق تۇمەنباي. ءومىر عوي

Abai.kz 2800 0

25 اقپان, 2020 ساعات 11:39

قازىرگى ادەبيەت قانداي بولۋ كەرەك؟..

بەيبىت قويشىباەۆ 3707 16