جۇما, 23 تامىز 2019

نە دەيدى؟! بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

9 قازان, 2017 ساعات 11:54

قۇلسارىدا «قۇبىجىق» قۇستار ءجۇر

تۇرار شاپقارا 5253 7

24 تامىز, 2017 ساعات 13:14

«دايش-تىڭ مۇناي ءمينيسترىنىڭ» بەكبولاتپەن قانداي بايلانىسى بار؟

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 23354 28

21 شىلدە, 2017 ساعات 11:50

نازارباەۆتىڭ "لاتىنىنا" اتامباەۆ قارسى شىقتى

نۇرزات توعجان 8027 37

28 ماۋسىم, 2017 ساعات 10:08

بيشىمباەۆتىڭ دۇنيە-مۇلكى. تەرگەۋدەگى ءتىزىم

Abai.kz 4816 3

9 ناۋرىز, 2017 ساعات 08:45

"ناۋرىز" - ىرىم مەن سەنىم تاعىلىمى

ناۋرىز – تۇركى تىلدەس حالىقتاردىڭ ەڭ اسىل قازىنالارىنىڭ ءبىرى.

اباي-اقپارات 5692 0

23 اقپان, 2017 ساعات 12:43

بىزگە پرەمەر-مينيستر دەگەن لاۋازىمنىڭ قاجەتى جوق

اتا-زاڭعا وزگەرىس ەنگىزۋ ماسەلەسى قىزۋ تالقىلانىپ جاتىر.

اباي-اقپارات 4553 0

12 قاڭتار, 2017 ساعات 14:24

داعدارىسقا قارسى بولىنگەن 10 ملرد دوللار جوق!

داعدارىسقا قارسى بولىنگەن 10 ميلليارد دوللاردى ءبىز كورىپ وتىرعان جوقپىز.

اباي-اقپارات 4157 0