سەنبى, 20 ءساۋىر 2019

نە دەيدى؟! بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

21 شىلدە, 2017 ساعات 11:50

نازارباەۆتىڭ "لاتىنىنا" اتامباەۆ قارسى شىقتى

نۇرزات توعجان 7781 37

28 ماۋسىم, 2017 ساعات 10:08

بيشىمباەۆتىڭ دۇنيە-مۇلكى. تەرگەۋدەگى ءتىزىم

Abai.kz 4602 3

9 ناۋرىز, 2017 ساعات 08:45

"ناۋرىز" - ىرىم مەن سەنىم تاعىلىمى

ناۋرىز – تۇركى تىلدەس حالىقتاردىڭ ەڭ اسىل قازىنالارىنىڭ ءبىرى.

اباي-اقپارات 5341 0

23 اقپان, 2017 ساعات 12:43

بىزگە پرەمەر-مينيستر دەگەن لاۋازىمنىڭ قاجەتى جوق

اتا-زاڭعا وزگەرىس ەنگىزۋ ماسەلەسى قىزۋ تالقىلانىپ جاتىر.

اباي-اقپارات 4293 0

12 قاڭتار, 2017 ساعات 14:24

داعدارىسقا قارسى بولىنگەن 10 ملرد دوللار جوق!

داعدارىسقا قارسى بولىنگەن 10 ميلليارد دوللاردى ءبىز كورىپ وتىرعان جوقپىز.

اباي-اقپارات 4014 0

23 جەلتوقسان, 2016 ساعات 10:32

ترامپ. "الەم ەسىن جيعانشا" اقش يادرولىق قارۋىن كYشەيتەدى"

اقش-تىڭ جاڭادان سايلانعان پرەزيدەنتى دونالد ترامپ: "الەم "ەسىن جيىپ بولعانشى، امەريكالىق يادرولىق قارۋدى كۇشەيتۋ كەرەك", دەپ مالىمدەدى. بۇل تۋرالى رەيتەر اگەنتىگى حابارلادى.

اباي-اقپارات 4463 0

20 جەلتوقسان, 2016 ساعات 20:01

الەمدىك قاۋىمداستىق رەسەيدىڭ تۇركياداعى ەلشىسىنە جاسالعان قاستاندىقتى سىنادى

ەلشى انكارادا قارۋلى شابۋىل سالدارىنان قايتىس بولدى.

اباي-اقپارات 3664 0

6 جەلتوقسان, 2016 ساعات 11:21

سارگسيان قازاقستاندى ەاەو-دان شىعارىپ تاستاۋدى ۇسىندى

كەرىسىنشە لۋكاشەنكو ەندىگارى اليەۆتەن مەدال الاردا ءجۇز ويلانىپ، مىڭ تولعاناتىنداي جاۋاپ بەرىلۋى ءتيىس

اباي-اقپارات 4534 0