سارسەنبى, 23 قازان 2019

نە دەيدى؟! بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

21 اقپان, 2018 ساعات 15:09

«حامەلەوندار» جايلى ءبىر اۋىز ءسوز

دوس كوشىم 4111 28

9 قازان, 2017 ساعات 11:54

قۇلسارىدا «قۇبىجىق» قۇستار ءجۇر

تۇرار شاپقارا 5411 7

24 تامىز, 2017 ساعات 13:14

«دايش-تىڭ مۇناي ءمينيسترىنىڭ» بەكبولاتپەن قانداي بايلانىسى بار؟

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 23586 28

21 شىلدە, 2017 ساعات 11:50

نازارباەۆتىڭ "لاتىنىنا" اتامباەۆ قارسى شىقتى

نۇرزات توعجان 8161 37

28 ماۋسىم, 2017 ساعات 10:08

بيشىمباەۆتىڭ دۇنيە-مۇلكى. تەرگەۋدەگى ءتىزىم

Abai.kz 4916 3

9 ناۋرىز, 2017 ساعات 08:45

"ناۋرىز" - ىرىم مەن سەنىم تاعىلىمى

ناۋرىز – تۇركى تىلدەس حالىقتاردىڭ ەڭ اسىل قازىنالارىنىڭ ءبىرى.

اباي-اقپارات 5886 0

23 اقپان, 2017 ساعات 12:43

بىزگە پرەمەر-مينيستر دەگەن لاۋازىمنىڭ قاجەتى جوق

اتا-زاڭعا وزگەرىس ەنگىزۋ ماسەلەسى قىزۋ تالقىلانىپ جاتىر.

اباي-اقپارات 4706 0