دۇيسەنبى, 1 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 11308. جازىلعاندار — 5404. قايتىس بولعاندار — 41

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

11 ءساۋىر, 2017 ساعات 11:45

«ماعان دەسەڭ پۋتينگە بار»

نۇرا ماتاي 5907 15

10 ءساۋىر, 2017 ساعات 11:07

قىرقىنان شىقپاعان قىزدىڭ جانايقايى قايرات ماميگە جەتە مە؟

جانەركە جانبولاتقىزى 55803 104

9 ءساۋىر, 2017 ساعات 22:42

"بەلدەن كەتكەن" دەپۋتاتتاردىڭ جالاقىسى كوبەيىپتى

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 4766 13

6 ءساۋىر, 2017 ساعات 20:16

«ورالمانعا ون پايىز جەر...» مۇحتار تايجانعا امانات

اۋىت مۇقيبەك 13714 53

5 ءساۋىر, 2017 ساعات 13:13

سيرياداعى حيميالىق قارۋدى قولدانعان كىم؟ پۋتين بە، اساد پا؟

ءشارىپحان قايسار 34509 88

3 ءساۋىر, 2017 ساعات 01:41

الماتىعا "ازاتتىق" كوشەسى كەرەك، باۋىرجان بايبەك مىرزا!

ءشارىپحان قايسار 7524 16

1 ءساۋىر, 2017 ساعات 17:33

«ەكسپوعا» كەلىڭدەر، قانداستارىم!

اۋىت مۇقيبەك 6364 23