جەكسەنبى, 9 مامىر 2021

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

25 قاڭتار, 2018 ساعات 12:36

اقش-قا ءبىرىنشى بارعان قازاق – اباي

داۋرەن قۋات 6465 4

24 قاڭتار, 2018 ساعات 17:18

ۋاقىت ۇزاق، جەر شالعاي...

داۋرەن قۋات 4739 19

24 قاڭتار, 2018 ساعات 12:51

بىزگە قازىر اكادەميالىق الىپپە ەمەس، حالىقتىق الىپپە كەرەك!

جانات ايماعانوۆ 5229 16

23 قاڭتار, 2018 ساعات 09:46

كرەششەنيە مەرەكەسىندە سۋعا تۇسكەندەر - شوقىنعان قازاقتار...

نۇرزات توعجان 7179 49

18 قاڭتار, 2018 ساعات 09:08

ەلباسى اقش پەن رەسەي اراسىنداعى قارىم-قاتىناستى نولگە تەڭەدى

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 6534 35

16 قاڭتار, 2018 ساعات 16:29

اقش ساپارى ءھام رەسەي پوزيتسياسى

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 8684 12