جۇما, 1 ناۋرىز 2024

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

29 اقپان, 2024 ساعات 11:59

باعى تايعان باق:«ولكە تىنىسىنىڭ» تىنىسى تارىلدى

ءشارىپحان قايسار 440 6

28 اقپان, 2024 ساعات 12:17

قازاق سىنى، قايداسىڭ؟

ايان-سەيىتحان نىسانالين 714 6

27 اقپان, 2024 ساعات 13:15

ەركىن راقىشەۆ: مەن – قازاق جەرىنىڭ قاراۋىلىمىن!

ءابدىراشيت باكىرۇلى 1015 0

26 اقپان, 2024 ساعات 14:25

«ەكى اشىمباەۆ» تۋرالى ەرتەگى

اۋىت مۇقيبەك 2077 36

19 اقپان, 2024 ساعات 15:28

ناۆالنىيدىڭ ناۋبەتى مەن ءناسىبى

ءامىرجان قوسان 1457 27