جەكسەنبى, 24 قاڭتار 2021

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

4 ماۋسىم, 2014 ساعات 13:44

ۇبت = ۇرلىققا بىلىققان ءتاسىل

اباي-اقپارات 4198 0

4 ماۋسىم, 2014 ساعات 13:40

ينتەرناتسيوناليست - يتشىلەپ ءومىر ءسۇرۋ ەمەس...

اباي-اقپارات 4206 0

3 ماۋسىم, 2014 ساعات 13:09

"قازاقتىڭ ءوز جاماعاتىن قۇرۋىمىز كەرەك"

اباي-اقپارات 4524 0

3 ماۋسىم, 2014 ساعات 13:00

قازاقتىڭ جوڭعاردان باسقا جاۋى بولعان جوق پا؟

اباي-اقپارات 4668 0

3 ماۋسىم, 2014 ساعات 12:20

باق پەن سور

اباي-اقپارات 5056 0

30 مامىر, 2014 ساعات 14:23

بايقوڭىرعا قازاق تا، تەڭگە دە كىرە الماي ءجۇر...

اباي-اقپارات 5784 0

30 مامىر, 2014 ساعات 14:19

«قازاققا ۇلتجاندىلىق، ۇلتىن ءسۇيۋ جەتىسپەيدى»

اباي-اقپارات 4842 0

30 مامىر, 2014 ساعات 14:08

الاشتىڭ بالاسى امان قالار ما، جوق پا

اباي-اقپارات 6457 0