دۇيسەنبى, 18 قاڭتار 2021

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

13 ماۋسىم, 2014 ساعات 09:29

قازاقستان - رەسەي بودانىنا اينالعان با؟...

قازاقستان ءۇشىن رەسەيدىڭ قايداعى ءبىر جەڭىلونەركاسىپ قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنىنىڭ سونشالىقتى ماڭىزدى بولعانى ما؟

اباي-اقپارات 3814 0

11 ماۋسىم, 2014 ساعات 13:14

ورالحان اعاڭنىڭ رۋحىنان كەشىرىم سۇرا!

اباي-اقپارات 3825 0

9 ماۋسىم, 2014 ساعات 12:11

گەي بولۋ وڭاي ەمەس

اباي-اقپارات 9910 1

9 ماۋسىم, 2014 ساعات 12:05

قازاق بولايىن دەسەم، رۋ كەدەرگى بولىپ تۇر

اباي-اقپارات 6616 0

9 ماۋسىم, 2014 ساعات 11:54

شەتەلگە بارىپ دەمالۋ ماقتانىش پا؟

اباي-اقپارات 3526 0

6 ماۋسىم, 2014 ساعات 11:18

وزبەكتەر ەاەو-عا مۇشە بولسا...

اباي-اقپارات 3350 0

6 ماۋسىم, 2014 ساعات 11:15

ۇبت-مەن ءومىر بىتپەيدى... باستالادى

اباي-اقپارات 3201 0

6 ماۋسىم, 2014 ساعات 11:13

ستالين قاشان ايىپتالدى؟

اباي-اقپارات 3599 0