جەكسەنبى, 28 اقپان 2021

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

6 ماۋسىم, 2014 ساعات 11:18

وزبەكتەر ەاەو-عا مۇشە بولسا...

اباي-اقپارات 3414 0

6 ماۋسىم, 2014 ساعات 11:15

ۇبت-مەن ءومىر بىتپەيدى... باستالادى

اباي-اقپارات 3271 0

6 ماۋسىم, 2014 ساعات 11:13

ستالين قاشان ايىپتالدى؟

اباي-اقپارات 3663 0

5 ماۋسىم, 2014 ساعات 15:41

اتاقسىز دا اتاقتى بولۋعا بولادى

اباي-اقپارات 7693 0

5 ماۋسىم, 2014 ساعات 15:28

مەملەكەتتىك ورىندار تىس قالادى

اباي-اقپارات 3116 0

5 ماۋسىم, 2014 ساعات 12:28

بۇل زيالى - قاي زيالى؟

اباي-اقپارات 3855 0

4 ماۋسىم, 2014 ساعات 16:34

90 پايىزدان استام قازاق ءوز ءتىلىن بىلەدى

اباي-اقپارات 4996 0

4 ماۋسىم, 2014 ساعات 14:23

قانداسىما ءۇشبۋ حات

اباي-اقپارات 5521 0