سەيسەنبى, 27 قىركۇيەك 2022

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

23 ءساۋىر, 2014 ساعات 10:04

دوس كوشىم. فاشيزم قايتادان باس كوتەردى

اباي-اقپارات 5813 0

22 ءساۋىر, 2014 ساعات 12:15

داۋرەن قۋات. يت تە ەمەس، بۇرالقى ەكەن

اباي-اقپارات 6120 0

22 ءساۋىر, 2014 ساعات 10:27

بۇنىڭ اتىن جالعان نامىس دەيدى

اباي-اقپارات 5191 0

22 ءساۋىر, 2014 ساعات 10:19

اقيقاتتان الىستاعان ارانداتۋشىلار!

اباي-اقپارات 7669 0

21 ءساۋىر, 2014 ساعات 13:27

جىر مۇحيتىنىڭ جۇردەك كەمەسى

اباي-اقپارات 4710 0

21 ءساۋىر, 2014 ساعات 13:17

حاكىمدى تولىق تانۋ وڭاي ما ەكەن؟!

اباي-اقپارات 5944 0

19 ءساۋىر, 2014 ساعات 18:11

وقۋلىق كوپ، ولقىلىقتارى ءتىپتى كوپ

اباي-اقپارات 6194 0

19 ءساۋىر, 2014 ساعات 18:05

اۋىلدىڭ اسىعى قاشان الشىسىنان تۇسەدى؟

اباي-اقپارات 4639 0