جەكسەنبى, 27 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107723. جازىلعاندار — 102666. قايتىس بولعاندار — 1699

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

11 قىركۇيەك, 2018 ساعات 14:05

"باسى جوق اناسىنىڭ ەمشەگىن ەمگەن بالا"

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 4980 5

11 قىركۇيەك, 2018 ساعات 11:37

قازاقستاندا 35 مىڭ ادام پاركينسون اۋرۋىنا شالدىققان

مولداعالي ماتقان 2097 1

11 قىركۇيەك, 2018 ساعات 10:42

بۇگىنگى قازاقستاننىڭ نەگىزىن قالاعان - ابىلقايىر حان

كەرىمسال جۇباتقانوۆ 3949 34

11 قىركۇيەك, 2018 ساعات 09:05

داريعا نازارباەۆا شەكارا شەبىنە باردى

Abai.kz 2334 2

11 قىركۇيەك, 2018 ساعات 09:00

اڭىزدىق دەرەكتەرگە اباي بولايىق!

الماسبەك ابسادىق 3359 4

10 قىركۇيەك, 2018 ساعات 15:50

"بۇل ورىنعا جابىسىپ قالعان ەشتەڭەم جوق"

قۋانىش قاپپاس 2962 10

10 قىركۇيەك, 2018 ساعات 14:12

كونە يرلاندىقتاردىڭ باتاسى

مارات ەرمۇقانوۆ 2582 10