سەنبى, 16 قاڭتار 2021

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

6 اقپان, 2017 ساعات 00:46

وبلىستىق «تۋالەت»

اباي-اقپارات 2898 0

6 اقپان, 2017 ساعات 00:39

ديماشتىڭ ءداۋىرى

اباي-اقپارات 2861 0

6 اقپان, 2017 ساعات 00:33

"اركىمنەن قالعان"...

اباي-اقپارات 2573 0

3 اقپان, 2017 ساعات 09:14

Cابىر اداي. اتا مەن اتا زاڭ

اتا - ۇرپاعىنىڭ قامى ءۇشىن قانداي قامقورلىق جاساسا، قر اتا زاڭىدا قازاق ۇلتىنىڭ بولاشاعى ءۇشىن ءدال سونداي قامقورلىق جاساۋعا مىندەتتى.

اباي-اقپارات 4039 0

1 اقپان, 2017 ساعات 13:51

جولداۋ تۋرالى...

اباي-اقپارات 6174 0

30 قاڭتار, 2017 ساعات 13:42

اۋدارماداعى "اۋىتقۋلار" نەمەسە كەرەك تاس...

اباي-اقپارات 3110 0

30 قاڭتار, 2017 ساعات 12:39

قاي ەلدە ءوتىپ جاتقان ۋنيۆەرسيادا؟

اباي-اقپارات 3121 0

30 قاڭتار, 2017 ساعات 12:22

سۇيمەناي اپا

اباي-اقپارات 2588 0