سەنبى, 20 تامىز 2022

قوعام بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

15 قاڭتار, 2015 ساعات 01:09

سارانىڭ باسىن ساۋداعا سالمايىق

اقىن نەسىپبەكتىڭ مۇنىسى نەسى؟

اباي-اقپارات 8398 0

15 قاڭتار, 2015 ساعات 01:00

جىلدارعا تاتيتىن جاۋاپتى كەزەڭ

الماتى وبلىسىنىڭ دامۋ قارقىنى ويداعىداي.

اباي-اقپارات 5414 0

13 قاڭتار, 2015 ساعات 10:29

سۋدان شىققان شۋ

وڭتۇستىكتىڭ ديقاندارى ەلباسىعا شاعىمدانۋدا

اباي-اقپارات 4155 0

13 قاڭتار, 2015 ساعات 10:02

كىشكەنتاي «كوممەرسانت»

. «ەسەكتىڭ ارتىن جۋساڭ دا مال تاپ» دەپ دانىشپان اباي بەكەرگە ايتپاعان-اۋ!

اباي-اقپارات 3854 0

12 قاڭتار, 2015 ساعات 13:46

ءجىتى قاراساڭ، ءسوز توركىنىن اڭعاراسىڭ

ورىسشا دجەتىگارا بولىپ ايتىلعان ءسوز قايتادان «شالا قازاقشالاندى»

اباي-اقپارات 5423 0

12 قاڭتار, 2015 ساعات 10:41

جىتىقارا: جەر اتاۋىنا ءجىتى قاراۋىمىز كەرەك

وگە ۇلت وكىلدەرى قالىڭ شوعىرلانعان ايماقتاعى جەر اتاۋىنا مۇقيات بولۋ – ازاماتتىق پارىز.

اباي-اقپارات 9498 0

12 قاڭتار, 2015 ساعات 10:19

ەرلان سايىروۆ. جاس ۇرپاق وزبەكتەنبەسىن دەسەك...

«ءبىز، قازاق، نە ىستەي الامىز؟» دەگەن سۇراققا جاۋاپ ىزدەيىك

اباي-اقپارات 4350 0

10 قاڭتار, 2015 ساعات 12:26

ايىرىقشا ايماقتىڭ اماندىعى

...ەشبىرى اماندىقتى ورنىنان قوزعاماپتى. گاپ نەدە؟

اباي-اقپارات 5386 0