بەيسەنبى, 28 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9304. جازىلعاندار — 4768. قايتىس بولعاندار — 37

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

24 ءساۋىر, 2014 ساعات 14:38

20-30 جىلدارداعى ابايتانۋ

سەمەي قالاسىندا 1918 جىلى جارىق كورە باستاعان «اباي» جۋرنالىندا اقىن شىعارمالارىن تانىپ ءبىلۋ، حالىقتىق تانىم تۇرعىسىنان باعالاۋ ماقساتىندا زەرتتەۋلىك ماقالالار مەن اباي شىعارمالارىنان ۇزىندىلەر جاريالاپ جاتتى.

اباي-اقپارات 13934 0

22 ءساۋىر, 2014 ساعات 10:55

احمەت جۇبانوۆ. اباي

اباي قازاق مۋزىكاسىنان ەرەكشە ورىن الادى. ونىڭ بىزگە ءار قيلى بولىپ جەتكەن اندەرىنىڭ سان جاعىن العاننىڭ وزىندە بەلگىلى قورتىندى شىعارۋعا جەتەتىن ماڭىزى بار. ونى ايتىپ وتىرعانىمىز – اۋىزداستۇرلىككە بايلانىستى (نوتا جازۋى جوق كەز دەگەن ماندە) باسقا قازاق انشىلەرىنىڭ شىعارمالارى سياقتى اباي اندەرى دە كوپتەگەن ۆاريانتتارمەن، وزگەرۋلەرمەن بىزگە جەتتى.

اباي-اقپارات 11183 0

1 ءساۋىر, 2014 ساعات 16:47

ابايدىڭ تۇڭعىشى - اقىلباي

قۇنانبايدىڭ كىشى ايەلى نۇرعانىم، وزىنەن بالا بولماعاندىقتان، اقىلبايدى كىشكەنە كۇنىنەن ءوز باۋىرىنا باسادى. اقىلباي تۋعاندا ابايدىڭ ءوزى دە جاس، جاڭا وتاۋ يەسى ەدى. ءسويتىپ، اقىلباي جاس كۇنىنەن نۇرعانىم تاربيەسىندە بولىپ، قۇنانباي بالاسى قۇنانبايدىڭ كەنجە توقالىنىڭ ەركەسى اتانىپ وسەدى.

اباي-اقپارات 11770 0