سەيسەنبى, 5 ناۋرىز 2024

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

9 ماۋسىم, 2014 ساعات 12:27

وپەرا: ۆوكزالداعى قوشتاسۋ

اباي-اقپارات 6499 0

30 مامىر, 2014 ساعات 17:02

ايشا بايبوسىنوۆا - سەن كىنالى ەمەسسىڭ

اباي-اقپارات 14399 0

30 مامىر, 2014 ساعات 12:25

مىرجاقىپ دۋلاتۇلى - جىگىتتەرگە

اباي-اقپارات 8248 3

26 مامىر, 2014 ساعات 15:15

"ماقسات" شىعىس ەمحاناسى: مي سال اۋرۋىن ەمدەۋ

اباي-اقپارات 13794 2

21 مامىر, 2014 ساعات 12:25

جەر داۋى: كەمەرتوعانداعى كيكىلجىڭ

الماتى وبلىسىندا جەر داۋى تاعى دا ۋشىعىپ تۇر. بۇل جولى . ولار اۋىلدارىن الماتىمەن جالعايتىن جولدىڭ تۇسۋىنە بايلانىستى، ءۇيىمىز ءسۇرىلىپ كەتە مە دەپ، ۇرەيلى كۇيدە وتىر. نارازى توپ، قالا مەن اۋىلدى جاقىنداستىرعالى جاتقان جولعا جەرلەرىن بوساتىپ بەرسە، ۇكىمەت وتەماقى دا تولەمەيدى دەپ، اشىنىپ وتىر.

اباي-اقپارات 6700 0

20 مامىر, 2014 ساعات 15:57

مەرەيتوي: جاركەن بودەشۇلى - 70

اباي-اقپارات 11491 0

19 مامىر, 2014 ساعات 12:38

قىرىم تاتارلارىنىڭ ءانى: قىرىمىم مەنىڭ!

اباي-اقپارات 6541 0