جۇما, 17 قىركۇيەك 2021

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

9 ناۋرىز, 2018 ساعات 11:16

جاستاردىڭ رەسەيگە، ودان اسىپ الىس شەتەلگە كەتەرى انىق!

ءابدىراشيت باكىرۇلى 4302 19

5 ناۋرىز, 2018 ساعات 08:37

ەلباسى ءھام سىرتقى ساياسات

مۇحتار كارىباي 4562 85

2 ناۋرىز, 2018 ساعات 09:02

«ۇلتتىق كود». ابىلاي، ءاليحان، نۇرسۇلتان...

ءازىمحان يcابەك 6709 49

27 اقپان, 2018 ساعات 13:22

27 جىلدان سوڭ... 27 اقپان!

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 5993 46