جۇما, 30 شىلدە 2021

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

30 قاڭتار, 2018 ساعات 09:46

تۇبىمىزگە ماقتانشاقتىق جەتەتىن شىعار!

مىرزان كەنجەباي 6906 59

28 قاڭتار, 2018 ساعات 11:32

اناسى قىتايدا تۇتقىندا وتىرعان سابيلەردىڭ زارى

قانات بىرلىكۇلى 6951 44

25 قاڭتار, 2018 ساعات 12:36

اقش-قا ءبىرىنشى بارعان قازاق – اباي

داۋرەن قۋات 6719 4