سەنبى, 25 ناۋرىز 2023

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

14 تامىز, 2017 ساعات 05:51

قازاق-قىرعىز شەكاراسىن بۇزعان كىمدەر؟

ءشارىپحان قايسار 5658 8

9 تامىز, 2017 ساعات 11:11

ايمانعا جاۋاپ

گۇلبانۋ قوسىموۆا 8432 20

4 تامىز, 2017 ساعات 14:48

اسانوۆ ءمىز باقپادى، ەندى ارىزىم ەلباسىنىڭ قۇلاعىنا جەتسە دەيمىن

سامالگۇل ەسەنعازيەۆا 13253 19

3 تامىز, 2017 ساعات 11:41

قانات ابىلقايىر. قارىز بەن پارىز

Abai.kz 32137 27