سەنبى, 4 اقپان 2023

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

20 شىلدە, 2017 ساعات 09:45

ۇلتىن ساتقاندار مىنبەدە ءجۇر...

قانات بىرلىكۇلى 5214 6

19 شىلدە, 2017 ساعات 17:06

الاشورداشى ابدوللا بايتاسۇلى كىم؟

گۇلسەزىم تەمىرتاس 6925 2

19 شىلدە, 2017 ساعات 10:22

رۋحاني جاڭعىرۋ جولىنداعى تاريح تاعىلىمى

ناريمان نۇرپەيىسوۆ 12283 0

19 شىلدە, 2017 ساعات 10:18

ەرەن حاليت: رۋحاني جاڭعىرۋعا ءبىز دە ۇلەس قوسامىز

اباي اسانكەلدىۇلى 4575 9

19 شىلدە, 2017 ساعات 08:55

الاشوردا قازاققا نە بەردى؟

قايىربەك كەمەڭگەر 12829 23

18 شىلدە, 2017 ساعات 15:52

بەرەكەتى كەتكەن ەلدىڭ رەكەتى دە دەپۋتات

مىرزان كەنجەباي 8466 12

18 شىلدە, 2017 ساعات 11:23

موڭعوليانىڭ جاڭا پرەزيدەنتى شىڭعىسحاننىڭ تۇقىمى ەمەس

امانعالي ءابۋوۆ 8413 26