بەيسەنبى, 4 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 12067. جازىلعاندار — 6240. قايتىس بولعاندار — 48

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

25 قاڭتار, 2018 ساعات 09:34

اكادەميكتەر ەلباسىنا اشىق حات جازدى

Abai.kz 4860 87

24 قاڭتار, 2018 ساعات 17:18

ۋاقىت ۇزاق، جەر شالعاي...

داۋرەن قۋات 4130 19

23 قاڭتار, 2018 ساعات 12:21

Cاۋرانباەۆ: دوپولنەنيە وبيازاتەلنو نەتىپ نەعىلىڭدار

نۇرزات توعجان 3843 23

23 قاڭتار, 2018 ساعات 09:46

كرەششەنيە مەرەكەسىندە سۋعا تۇسكەندەر - شوقىنعان قازاقتار...

نۇرزات توعجان 5832 49

19 قاڭتار, 2018 ساعات 10:54

ايدوس سارىم: ەرىم دەگەن ەل بولماسا...

ايدوس سارىم 3964 30

19 قاڭتار, 2018 ساعات 10:31

ايەلدى ۇرۋعا ەركەكتى نە ماجبۇرلەيدى؟

مولداعالي ماتقان 3482 6

19 قاڭتار, 2018 ساعات 10:22

يسلام ءدىنى وتاندى سۇيۋگە ۇندەيدى...

ماقسات  قاجى التىباي 2875 8