سارسەنبى, 12 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 100164. جازىلعاندار — 73702. قايتىس بولعاندار — 1269

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

25 ءساۋىر, 2018 ساعات 15:59

ءۇش بي تۋرالى ءۇش قاتە

سامات نۇرتازا 7134 26

25 ءساۋىر, 2018 ساعات 15:57

ساياساتكەر دوس كوشىمگە حات

باقتىباي اينابەكوۆ 2719 4

24 ءساۋىر, 2018 ساعات 18:27

قىتايدىڭ قازاقتارعا قىسىم كورسەتۋىنىڭ سىرى

ەر جانۇلى 18028 14

19 ءساۋىر, 2018 ساعات 09:04

قاناپيا  باسىقارابالاسى دەگەن كىم؟

اقىلبەك  شاياحمەت 2950 0

19 ءساۋىر, 2018 ساعات 08:55

جاسارال قىتايداعى قازاقتاردىڭ جايىنا پىسقىرماي ما؟

قاجىمۇقان عابدوللا 4287 0

18 ءساۋىر, 2018 ساعات 09:47

بۇگىنگى قازاق جازۋشىسىنىڭ بەدەلى كۇزەتشىدەن دە تومەن

قاجىمۇقان عابدوللا  2557 26

17 ءساۋىر, 2018 ساعات 12:22

قىتاي ەلشىلىگىنىڭ ەكى نويانى نە ماقساتپەن ەل ارالاپ ءجۇر؟

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 10383 14