سەنبى, 30 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9932. جازىلعاندار — 5057. قايتىس بولعاندار — 37

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

6 اقپان, 2018 ساعات 10:39

جەر ماسەلەسى: الەمجەلىدەگى اڭگىمە وتىرىك بوپ شىقتى

نۇرزات توعجان 5523 115

6 اقپان, 2018 ساعات 09:33

مۇعالىم ستاتۋسى زاڭمەن قورعالۋى كەرەك، ساعاديەۆ مىرزا!

ماقسوت ساركەنجيەۆ 5499 4

5 اقپان, 2018 ساعات 10:51

تۇلپاردان تۇعىر وزعان زامان بولدى

مىرزان كەنجەباي 3607 20

5 اقپان, 2018 ساعات 10:17

قىتايدىڭ ءدىني ساياساتى

باعدات بەيسەنوۆ 8764 17

1 اقپان, 2018 ساعات 10:38

ەاەو-داعى بەستىك بولىنە باستادى

مەلىس سەيداحمەتوۆ 5392 26