جەكسەنبى, 5 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 569. جازىلعاندار — 42. قايتىس بولعاندار — 6

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

28 ناۋرىز, 2020 ساعات 12:52

اتا-مەكەنىمىزدىڭ مىڭ جىلدىق تاڭباسى

Abai.kz 627 1

28 ناۋرىز, 2020 ساعات 10:33

مەمورگانداردى 25 پايىزعا قىسقارتۋدى بۇگىننەن باستاۋ كەرەك

قايىم-مۇنار تابەەۆ 1332 41

27 ناۋرىز, 2020 ساعات 16:02

ءار ادامنىڭ ىشىندە «وبا» ءومىر سۇرەدى

دۇيسەنالى الىماقىن 1589 1

26 ناۋرىز, 2020 ساعات 12:41

ىندەت پەن مىندەت

ءامىرجان قوسان 1964 23

24 ناۋرىز, 2020 ساعات 18:06

31-ءىنشى ناۋقاس ءھام قازاق قوعامىنداعى جاۋاپكەرشىلىك

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 1205 7