بەيسەنبى, 25 اقپان 2021

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

19 قازان, 2018 ساعات 16:02

سوكولوۆانىڭ ساندىراعى مەن سۇلەيمەنوۆتىڭ ءسوزى نەگە ۇقساس؟

قۋانىش قاپپاس 5853 5

19 قازان, 2018 ساعات 09:12

راحاڭنىڭ كوز جاسى

انار قابىلقاق 3888 11

18 قازان, 2018 ساعات 13:08

كرەمل قازاقستانداعى ورىس ءتىلدى حالىقتى زومبيعا اينالدىردى

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 4103 22

16 قازان, 2018 ساعات 11:02

جاڭا اكىم نارىنقولدىڭ اتىن "وكتيابر" دەپ وزگەرتپەك پە؟

قانات بىرلىكۇلى 7180 22

16 قازان, 2018 ساعات 09:07

بىزدە ءوزى يدەولوگيا بار ما، وسى؟!

نۇرحالىق ابدىراقىن 2834 10

15 قازان, 2018 ساعات 13:33

شەندىلەر حالىقتىڭ العىسىن ەمەس، قارعىسىن الىپ وتىر

قۋانىش قاپپاس 4118 13