دۇيسەنبى, 1 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 11308. جازىلعاندار — 5404. قايتىس بولعاندار — 41

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

25 قاڭتار, 2018 ساعات 12:36

اقش-قا ءبىرىنشى بارعان قازاق – اباي

داۋرەن قۋات 5685 4

25 قاڭتار, 2018 ساعات 09:34

اكادەميكتەر ەلباسىنا اشىق حات جازدى

Abai.kz 4845 87

24 قاڭتار, 2018 ساعات 17:18

ۋاقىت ۇزاق، جەر شالعاي...

داۋرەن قۋات 4127 19

23 قاڭتار, 2018 ساعات 12:21

Cاۋرانباەۆ: دوپولنەنيە وبيازاتەلنو نەتىپ نەعىلىڭدار

نۇرزات توعجان 3837 23

23 قاڭتار, 2018 ساعات 09:46

كرەششەنيە مەرەكەسىندە سۋعا تۇسكەندەر - شوقىنعان قازاقتار...

نۇرزات توعجان 5822 49

19 قاڭتار, 2018 ساعات 10:54

ايدوس سارىم: ەرىم دەگەن ەل بولماسا...

ايدوس سارىم 3956 30