جۇما, 10 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 54747. جازىلعاندار — 31815. قايتىس بولعاندار — 264

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

8 شىلدە, 2020 ساعات 15:02

ەلشى ەمەس، ەر كەرەك!

سىرىم ءابىل 1187 9

7 شىلدە, 2020 ساعات 17:03

كومانداسى جوق قالادا 31 ملن. دوللارعا ستاديون سالىنادى

قۋانىش قاپپاس 2161 22

7 شىلدە, 2020 ساعات 11:10

وتشاشۋ

Abai.kz 3692 17

6 شىلدە, 2020 ساعات 16:59

«Egov» قىزمەتىن پايدالانۋ نەگە قيىن؟

مارات ەرمۇقانوۆ  1037 7

6 شىلدە, 2020 ساعات 11:10

قازاقتىڭ تويشىلدىعى قوعامعا قانداي زيان تيگىزىپ جاتىر؟

ورالبەك وتەعۇلوۆ 2631 33

6 شىلدە, 2020 ساعات 10:26

پرەزيدەنتپەن كەلىسەتىن ماسەلەم قايسى؟ II ءبولىم

ەرمەك تۇرسىنوۆ 1071 8

4 شىلدە, 2020 ساعات 17:58

Covid-19. «The New York Times» ماقالاسى

Abai.kz 1404 6