جۇما, 7 قازان 2022

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

25 شىلدە, 2017 ساعات 09:45

جاقىن تالاسسا – جاتقا جەم

تۇرار ءابۋوۆ 5083 0

25 شىلدە, 2017 ساعات 08:45

حيۋاز دوسپانوۆانىڭ شاياحمەتوۆكە جازعان حاتى     

اققالي احمەت 7036 3

24 شىلدە, 2017 ساعات 01:08

قىتايداعى قازاقتاردى كىم قۇتقارادى؟

قىدىرالى ورازۇلى  15721 36

21 شىلدە, 2017 ساعات 14:19

الجير سيندرومى: اتتى. اتىلىپ ءولدى. نەگە؟ (بەينە ۇندەۋ)

ءىلياس اقباي 8553 4

21 شىلدە, 2017 ساعات 12:03

رەجيسسەرلەرىمىز ۇلتتىق قۇندىلىقتار مەن داستۇردەن ماقۇرىم

ارمان سقابىلۇلى 5153 8