جۇما, 9 جەلتوقسان 2022

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

19 مامىر, 2014 ساعات 10:45

قازاقتىڭ قۇپيالى قايران ءتىلى!..

اباي-اقپارات 4817 0

19 مامىر, 2014 ساعات 10:39

اۋعانداعى قازاقتار

اباي-اقپارات 7404 0

16 مامىر, 2014 ساعات 16:23

رەسەي vs ۋكراينا: ماڭگىلىك ماسەلە

اباي-اقپارات 4509 0

16 مامىر, 2014 ساعات 15:16

نازارباەۆتىڭ تاريحتاعى ورنىن ايتۋعا ەرتە سياقتى

اباي-اقپارات 4979 0

15 مامىر, 2014 ساعات 12:18

سەرىك اباس-شاح. قازاقتار، نە ىستەيسىڭدەر وسى؟

اباي-اقپارات 4869 0

14 مامىر, 2014 ساعات 12:26

بەيادەپ سوزگە نەگە بەيىمبىز؟

اباي-اقپارات 7865 0

14 مامىر, 2014 ساعات 11:57

«دوس بولۋعا لايىقتى قازاقتى دوس كور»

اباي-اقپارات 4369 0

14 مامىر, 2014 ساعات 11:21

قۋات قايرانباەۆ. اسىراندى بالا

پويىز كۋپەسىندە جانارىن مۇڭ تورلاعان كەيۋانانىڭ كۇرسىنە وتىرىپ ايتقان اڭگىمەسى مەنى وسى جولداردى جازۋعا ءماجبۇر ەتكەن.

اباي-اقپارات 7479 0