سەيسەنبى, 23 شىلدە 2024

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

23 ءساۋىر, 2014 ساعات 10:04

دوس كوشىم. فاشيزم قايتادان باس كوتەردى

اباي-اقپارات 6963 0

22 ءساۋىر, 2014 ساعات 12:15

داۋرەن قۋات. يت تە ەمەس، بۇرالقى ەكەن

اباي-اقپارات 7223 0

22 ءساۋىر, 2014 ساعات 10:27

بۇنىڭ اتىن جالعان نامىس دەيدى

اباي-اقپارات 6290 0

22 ءساۋىر, 2014 ساعات 10:19

اقيقاتتان الىستاعان ارانداتۋشىلار!

اباي-اقپارات 8908 0

21 ءساۋىر, 2014 ساعات 13:27

جىر مۇحيتىنىڭ جۇردەك كەمەسى

اباي-اقپارات 5902 0

21 ءساۋىر, 2014 ساعات 13:17

حاكىمدى تولىق تانۋ وڭاي ما ەكەن؟!

اباي-اقپارات 7383 0

19 ءساۋىر, 2014 ساعات 18:11

وقۋلىق كوپ، ولقىلىقتارى ءتىپتى كوپ

اباي-اقپارات 7716 0

19 ءساۋىر, 2014 ساعات 18:05

اۋىلدىڭ اسىعى قاشان الشىسىنان تۇسەدى؟

اباي-اقپارات 5921 0