سەيسەنبى, 29 قاراشا 2022

قوعام بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

28 مامىر, 2014 ساعات 12:07

جەر داۋى: الماتى وبلىسى اكىمىنە اشىق حات

الماتى وبلىسى، قاراساي اۋدانىنا قاراستى كەمەرتوعان ەلدى-مەكەنىندە تاعى دا جەر داۋى شىقتى. بالا-شاعاسىنىڭ اۋزىنان جىرىپ، نەسيە الىپ، الاقانداي جەر تەلىمىنە ءۇي سالعان جۇرت اۋىل ىشىنە تۇسەتىن جولداردىڭ كەسىرىنەن باسپانامىز كۇرەلىپ، جەرىمىزدەن ايىرىلامىز با دەپ جانىن شۇبەرەككە ءتۇيىپ وتىر.

اباي-اقپارات 11210 0

28 مامىر, 2014 ساعات 10:34

داۋرەن قۋات. زامانداس. مۇڭداس. قالامگەر

باكەڭمەن – ۆالەري ميحايلوۆ اعامىزبەن جازۋشىلار وداعىنىڭ دالىزىندە بىرەر رەت كەزدەسىپ، قول الىسقانىمىز بولماسا، جەكە باسىمىزدىڭ تانىستىعى جوق ەكەن. باكەڭ – سىپايى ادام.

اباي-اقپارات 7640 0

22 مامىر, 2014 ساعات 11:50

«جول ءجۇرىسى تۋرالى» زاڭ ەۋروپادا دايىندالعان با؟

زاڭنىڭ قاراپايىم قازاققا اۋىر ءتيىپ جاتقاندىعىن كوكتە ۇشاقپەن جۇرگەندەر بىلمەيدى.

اباي-اقپارات 6253 0

21 مامىر, 2014 ساعات 12:23

اعايىنعا «ورال» دەي مە، «جوعال» دەي مە؟

بىزگە ءوز قانداستارىنا ءبىر-اق كۇندە ازاماتتىق بەرەتىن پۋتيننىڭ قادامى كەرەك.

اباي-اقپارات 6943 0

20 مامىر, 2014 ساعات 15:27

ورالمانداردىڭ 70 پايىزىندا جوعارعى ءبىلىم جوق

ۆيتسە-ءمينيستردىڭ كەلتىرگەن دەرەگىنە سەنسەك، ەڭبەككە جارامدى ورالمانداردىڭ 8,6 پايىزى جوعارعى ءبىلىمدى، 20,6 ورتا ءبىلىمدى، 71 پايىزى جالپى ءبىلىم بار نەمەسە مۇلدەم ءبىلىم الماعان.

اباي-اقپارات 10962 0

20 مامىر, 2014 ساعات 13:23

دۋلىعا اقمولدا - «باقىتسىز» بۋىننىڭ جۇلدىزى

مىنە، سول بۋىننىڭ ماڭدايعا بىتكەن جۇلدىزى دەپ دۋلىعا اقمولدانى اتاساق، قاتەلەسپەيتىن شىعارمىز.

اباي-اقپارات 7242 0

20 مامىر, 2014 ساعات 12:42

قازاقستاننىڭ سولتۇستىگىندە تۇرعىندار ازايۋى مۇمكىن

اباي-اقپارات 6505 0

19 مامىر, 2014 ساعات 10:20

وسى ءسىز كىمسىز، مۇساباەۆ مىرزا؟!

قازعارىش ۇلتتىق اگەنتتىنىڭ باسشىسى تالعات مۇساباەۆقا انتيگەپتيل جانە حالىقتىق اليانس ازاماتتىق قوزعالىستارىنىڭ اتىنان ساۋال

اباي-اقپارات 7403 0