سارسەنبى, 1 اقپان 2023

قوعام بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

18 شىلدە, 2022 ساعات 14:58

جاۋىنگەرلىك تۋ - ءور رۋح بەلگىسى!

Abai.kz 4802 0

4 مامىر, 2022 ساعات 14:09

التىن بۇرىشتار مەن جەتىم بۇرىشتار

دۋمان امانۇلى 9375 3

19 ءساۋىر, 2022 ساعات 15:54

قازاق وتباسىنداعى گەندەرلىك تەڭدىك ماسەلەسى

Abai.kz 7955 0

16 ءساۋىر, 2022 ساعات 15:14

وتباسى: قۇندىلىق، ماسەلە جانە شەشىم

Abai.kz 7635 0