سەنبى, 21 قىركۇيەك 2019

ءبىزدىڭ شەنەۋنىك بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

3 قازان, 2017 ساعات 15:28

مامان تاعايىنداۋدىڭ قوستانايلىق قويىرتپاقتارى

جايبەرگەن بولاتوۆ 2199 0

14 قىركۇيەك, 2017 ساعات 14:53

ساياسي پورترەت: توقاەۆ - قازاقستانداعى ەكىنشى ادام

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 4972 22

12 قىركۇيەك, 2017 ساعات 11:05

"Prado" مىنبەگەن اكىم - اكىمدەردىڭ سورلىسى

مۇراتبەك داۋرەنۇلى 2824 3

6 قىركۇيەك, 2017 ساعات 11:37

دوساەۆ - "دجەنتەلمەن نەۋداچي"

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 3741 9

14 ماۋسىم, 2017 ساعات 15:14

پاۆلودار وبلىسى باس يدەولوگىنىڭ ءىسىن قالاي تۇسىنەمىز؟

ارمان قاني 3630 4

16 ناۋرىز, 2017 ساعات 10:06

ا.پەرۋاشەۆ: ءبىلىم سالاسىنداعى ماسەلەلەر بارىمىزگە ورتاق

ال، مينيسترلىكتىڭ وسىعان جاۋاپتى قىزمەتىنىڭ باسشىسىن ءوز مىندەتىن ءتيىستى تۇردە اتقارا الماعانى ءۇشىن جۇمىستان بوساتۋعا كەڭەس بەرەر ەدىم.

اباي-اقپارات 2862 0

18 مامىر, 2016 ساعات 13:00

قاسىموۆتىڭ «قازاق تىلىنە» تۇكىرگەنى بار ما؟

دەپۋتاتتىڭ قازاقشا سۇراعىنا ورىسشا جاۋاپ بەرگەن ىشكى ىستەر ءمينيسترى ق.قاسىموۆ ورنىنان الىنۋى كەرەك

اباي-اقپارات 3505 0