سەنبى, 25 ناۋرىز 2023

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

17 مامىر, 2017 ساعات 11:37

استانا ايشىقتارى: ەلوردامىزدىڭ ەندىگى دامۋ جوسپارى

اباي-اقپارات 8184 11

16 مامىر, 2017 ساعات 11:15

قىتايدان ء"ديماشيزمنىڭ" قاۋپى ءتونىپ تۇر

ءشارىپحان قايسار 33621 3774

15 مامىر, 2017 ساعات 08:37

قر ءسىم نازارىنا! رەسەي جاستارى مانشۇكتىڭ ەسكەرتكىشىن مازاق ەتتى

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 16023 59

11 مامىر, 2017 ساعات 11:13

احمەتوۆتىڭ 32 جاستاعى ۇلىنىڭ 145 ملن. دوللارى بار

ءشارىپحان قايسار 17431 19

10 مامىر, 2017 ساعات 10:33

سوعىستا رەسەي جەڭىلدى...

ءشارىپحان قايسار 11222 52

8 مامىر, 2017 ساعات 11:04

جۇرەكتەگى سوعىس سىزى      

جابال ەرعاليەۆ 27169 11494