جۇما, 2 ماۋسىم 2023

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

4 تامىز, 2017 ساعات 14:48

اسانوۆ ءمىز باقپادى، ەندى ارىزىم ەلباسىنىڭ قۇلاعىنا جەتسە دەيمىن

سامالگۇل ەسەنعازيەۆا 13375 19

3 تامىز, 2017 ساعات 11:41

قانات ابىلقايىر. قارىز بەن پارىز

Abai.kz 32249 27

1 تامىز, 2017 ساعات 12:59

ءسۇيىنشى! تاعى ءبىر التىن ادام تابىلدى

Abai.kz 6609 12