سەنبى, 4 اقپان 2023

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

12 قاڭتار, 2023 ساعات 13:47

نازارباەۆ رەجيمىنىڭ قۇرباندارى دا اقتالۋى ءتيىس!

ءامىرجان قوسان 993 10

12 قاڭتار, 2023 ساعات 13:43

اعايىننىڭ ازارى بولسا دا، بەزەرى بولمايدى

جۇماباي ءبىلالۇلى 1375 2

11 قاڭتار, 2023 ساعات 12:52

رەسەيدىڭ «گاز وداعى». سمايىلوۆ نە دەيدى؟

ايجان تەمىرحان 1045 1

11 قاڭتار, 2023 ساعات 12:48

زاڭ وزگەردى. نازارباەۆ ەندى «ەلباسى» ەمەس...

Abai.kz 1504 17

11 قاڭتار, 2023 ساعات 12:44

امەريكاداعى الاۋىزدىق

ەسبول ۇسەنۇلى 1144 6

11 قاڭتار, 2023 ساعات 12:37

بوتەن

راۋشانگۇل زاقانقىزى 1123 2

11 قاڭتار, 2023 ساعات 12:32

ءدىن ساياساتى: ەلىمىزدە 3808 ءدىني بىرلەستىك بار...

جاننا قادىرقۇلوۆا 849 10

10 قاڭتار, 2023 ساعات 15:00

اياز كەلە جاتىر

Abai.kz 1291 0