دۇيسەنبى, 22 شىلدە 2019

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

4 شىلدە, 2019 ساعات 13:46

ەكولوگ: ارىستاعى جارىلىس - تابيعي اپات ەمەس

قۋانىش قاپپاس 1189 2

4 شىلدە, 2019 ساعات 11:32

ولار رەسەيدىڭ اقپارات سوعىسىنداعى باستى كەيىپكەرلەر

ءابىل-سەرىك الىاكبار 1501 4

4 شىلدە, 2019 ساعات 11:05

ۇمىتىلماس ۇلتتىق قاسىرەت حاقىندا

بالجان حابدينا 814 2

4 شىلدە, 2019 ساعات 10:34

قوعامدىق سەنىم كەڭەسى ديالوگ الاڭىنا اينالادى

ەرلان سايروۆ 588 9

3 شىلدە, 2019 ساعات 19:25

قوستانايدا جالعىز ەمەس، 6 قازاق مەكتەبى بار

ءاسيا بەركەنوۆا 1202 20

3 شىلدە, 2019 ساعات 12:15

قازاقتى قورلاۋ – جارىلماعان بومبامەن ويناۋدان قاۋىپتى!

ءابىل-سەرىك الىاكبار 2592 14