جەكسەنبى, 28 اقپان 2021

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

9 اقپان, 2021 ساعات 12:41

ۋ دىبىسىنا نەگە U تاڭباسى الىندى؟

زەينەپ بازارباەۆا 1675 32

9 اقپان, 2021 ساعات 12:06

مۇقاعالي ماقاتاەۆ. ەلىم، ساعان عاشىقپىن!

Abai.kz 4007 7

8 اقپان, 2021 ساعات 13:58

نەگە تيلدا ەمەس، ەنگ (Ŋ ŋ)?

نۇرساۋلە رساليەۆا 2127 15

8 اقپان, 2021 ساعات 13:07

ادىلدىك تولىق ورناۋ ءۇشىن...

بەيبىت قويشىباەۆ 1500 8

8 اقپان, 2021 ساعات 12:38

بوكەي وردا قازاقتارىنىڭ ماقال-ماتەل، جۇمباقتارى...

اققالي احمەت 6911 10

6 اقپان, 2021 ساعات 17:03

قانات ايتباەۆ: قىرعىز ۇلتىنا قاتىسىمىز جوق!

Abai.kz 2520 12

6 اقپان, 2021 ساعات 16:32

ءجۇرسىن مەن باقىتجامال

قىمبات ابىلداقىزى 5594 4