سەنبى, 30 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9932. جازىلعاندار — 5057. قايتىس بولعاندار — 37

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

15 مامىر, 2020 ساعات 11:49

ابايدىڭ پوەمالارى

نۇرعالي ماحان 3555 0

14 مامىر, 2020 ساعات 14:36

كيم ءوز جەرلەستەرىنە كەلگەندە «جىلانىپ» وتىر ما؟

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 2440 6

14 مامىر, 2020 ساعات 12:48

ۇيالى قاسقىر. ايدالا

الدان سمايىل 1797 3

14 مامىر, 2020 ساعات 12:10

قازاق بالاسىن قالاي وقىتىپ ءجۇر؟

قۋاندىق شاماحايۇلى 2177 8

14 مامىر, 2020 ساعات 11:49

وڭتۇستىكتەگى اۋىلداردى تاعى دا سۋ باستى...

Abai.kz 553 3

14 مامىر, 2020 ساعات 04:24

قازاق اتاۋى "عۇنزاق" سوزىنەن شىققان...

بەكجان ادەنۇلى 4912 28

13 مامىر, 2020 ساعات 16:19

جاڭا سالىقتى كiمنiڭ مويىنىنا iلمەك؟

باعدات قوجاحمەتوۆ 634 6