جۇما, 1 ناۋرىز 2024

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

26 شىلدە, 2019 ساعات 12:44

جەر قورىعان قىزعىش قۇس

زاڭعار كارىمحان 9624 14

25 شىلدە, 2019 ساعات 13:25

اكىمدەر پروبلەمانى پيارمەن شەشكىسى كەلە مە؟

قۋانىش قاپپاس 7104 9

24 شىلدە, 2019 ساعات 12:17

ساۋلە ايتپاەۆا مەن ارۋجان سايندى سالىستىرۋدىڭ ءوزى ۇيات! 

قاجىمۇقان عابدوللا 7514 16

22 شىلدە, 2019 ساعات 12:42

سايات ىبىراي: اباي - قازاقتىڭ ايناسى

Abai.kz 7071 13