بەيسەنبى, 29 اقپان 2024

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

31 شىلدە, 2019 ساعات 11:58

قوستانايلىقتار نازارباەۆقا بازار ماڭىنان كوشە بەردى

جايبەرگەن بولاتوۆ 5355 7

30 شىلدە, 2019 ساعات 13:18

ۇلتتىڭ گەنوفوندى ووتسيتكە تاۋەلدى

ايشۋاق دارمەنۇلى 5190 4

30 شىلدە, 2019 ساعات 12:03

تاريحقا تالاسپايىق، اعايىن!

زىكىريا جانداربەك 7154 8

30 شىلدە, 2019 ساعات 10:34

نارىنقول شىڭجاڭ ەمەس

قانات ابىلقايىر 6344 10

29 شىلدە, 2019 ساعات 15:16

ايتىسكەر الا بولسا، ايتىستىڭ قادىرى كەتەدى...

قۋانىش قاپپاس 6911 15

29 شىلدە, 2019 ساعات 11:12

قارت كوممۋنيست ءھام لەنين

ناعاشىباي قابىلبەك 4327 14

29 شىلدە, 2019 ساعات 10:46

اباي شىعارمالارىنداعى شەت سوزدەر (باسى)

سەيدالى ورازاليەۆ 9651 0