جۇما, 10 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 781. جازىلعاندار — 60. قايتىس بولعاندار — 8

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

25 ءساۋىر, 2018 ساعات 15:57

ساياساتكەر دوس كوشىمگە حات

باقتىباي اينابەكوۆ 2499 4

24 ءساۋىر, 2018 ساعات 18:27

قىتايدىڭ قازاقتارعا قىسىم كورسەتۋىنىڭ سىرى

ەر جانۇلى 17732 14

19 ءساۋىر, 2018 ساعات 09:04

قاناپيا  باسىقارابالاسى دەگەن كىم؟

اقىلبەك  شاياحمەت 2636 0

19 ءساۋىر, 2018 ساعات 08:55

جاسارال قىتايداعى قازاقتاردىڭ جايىنا پىسقىرماي ما؟

قاجىمۇقان عابدوللا 3975 0

18 ءساۋىر, 2018 ساعات 09:47

بۇگىنگى قازاق جازۋشىسىنىڭ بەدەلى كۇزەتشىدەن دە تومەن

قاجىمۇقان عابدوللا  2406 26

17 ءساۋىر, 2018 ساعات 12:22

قىتاي ەلشىلىگىنىڭ ەكى نويانى نە ماقساتپەن ەل ارالاپ ءجۇر؟

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 10066 14