جۇما, 10 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 781. جازىلعاندار — 60. قايتىس بولعاندار — 8

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

11 مامىر, 2018 ساعات 08:51

سىرداريا كاسپيگە قۇيا ما؟

جايبەرگەن بولاتوۆ 3056 0

9 مامىر, 2018 ساعات 11:39

قر ەلشىسى رف-دا قازاقشا سويلەدى

Abai.kz 3274 0

8 مامىر, 2018 ساعات 07:48

ايتىلماعان اقيقات. سوعىستىڭ سوراقىلىقتارى

Abai.kz 8843 1

2 مامىر, 2018 ساعات 08:46

سوفى سماتاەۆ. زيالىم با، زياندىم با؟..

Abai.kz 3411 18