جۇما, 3 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 435. جازىلعاندار — 27. قايتىس بولعاندار — 3

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

18 ءساۋىر, 2018 ساعات 09:47

بۇگىنگى قازاق جازۋشىسىنىڭ بەدەلى كۇزەتشىدەن دە تومەن

قاجىمۇقان عابدوللا  2395 26

17 ءساۋىر, 2018 ساعات 12:22

قىتاي ەلشىلىگىنىڭ ەكى نويانى نە ماقساتپەن ەل ارالاپ ءجۇر؟

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 10052 14

13 ءساۋىر, 2018 ساعات 19:19

بريۋسسەلدەگى جيىندا نە ايتىلدى، نە ايتىلمادى؟

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 4106 49

13 ءساۋىر, 2018 ساعات 02:06

اسەلدىڭ جەڭىسى - قازاق ءتىلىنىڭ جەڭىسى!

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 4531 22