جەكسەنبى, 5 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 531. جازىلعاندار — 36. قايتىس بولعاندار — 5

قۇيىلسىن كوشىڭ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

24 قازان, 2018 ساعات 10:43

قۇجاتسىز قازاقتار: ولار ساندا دا، ساناتتا دا جوق

د. قاسەنۇلى 2840 3

2 قىركۇيەك, 2018 ساعات 03:01

ىشكى كوشى-قون وڭىرلەر دامۋىنىڭ تەپە-تەڭدىگىن ساقتايدى

ەرلان ابىكەنۇلى 1637 0

9 تامىز, 2018 ساعات 17:26

"ادىرنالىقتار" قانداستارعا كومەك قولىن سوزۋدى باستادى

قۋانىش قاپپاس 4210 4

6 تامىز, 2018 ساعات 17:34

Abai.kz قوزعاعان ماسەلە شەشىمىن تاپتى

اۋىت مۇقيبەك 2895 3

23 شىلدە, 2018 ساعات 10:36

«جەبەۋ»: قازاق بيلىگى قانداستاردى نازارىنان تىس قالدىرعان ەمەس

ءشارىپحان قايسار 3500 2