سارسەنبى, 27 قاڭتار 2021

ساڭلاق بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

19 شىلدە, 2019 ساعات 15:08

قازاعى كوپ «قايرات» پەن اقشاسى كوپ «استانا»

قۋانىش قاپپاس 4091 9

17 شىلدە, 2019 ساعات 12:14

ۋنيۆەرسيادا جۇلدەگەرلەرىنە قانشا سىياقى بەرىلەدى؟

قۋانىش قاپپاس 2095 0

30 ماۋسىم, 2019 ساعات 22:37

قىزىلوردالىق «قايسار» جەڭىسكە جەتتى

قۋانىش قاپپاس 2545 1

20 ماۋسىم, 2019 ساعات 13:42

قىزىلوردالىق «قايسار» قازاقستان كۋبوگىنىڭ فينالىنا شىقتى

قۋانىش قاپپاس 2376 4

15 ماۋسىم, 2019 ساعات 21:45

گولوۆكيننىڭ گونورارى نەگە از؟

قۋانىش قاپپاس  3960 9

31 مامىر, 2019 ساعات 21:23

قىزىلوردالىق «قايساردىڭ» قارقىنى كوڭىل قۋانتارلىق

قۋانىش قاپپاس 2907 2