سارسەنبى, 2 جەلتوقسان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 133118. جازىلعاندار — 117362. قايتىس بولعاندار — 1990

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

27 ءساۋىر, 2017 ساعات 22:46

"سامۇرىق-قازىنادا" تاۋىقتىڭ ميىنداي مي جوق ەكەن

ءشارىپحان قايسار 6819 23

26 ءساۋىر, 2017 ساعات 12:37

ءۇش تىلگە ءۇيىر بيلىككە قازاق ءتىلىنىڭ دومينانت ءتىل بولعانى قاۋىپتى

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 5967 24

25 ءساۋىر, 2017 ساعات 16:01

ءان سالشى، ۇكىمەت، بۇل ونەر عوي كيەلى...

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 7348 12

25 ءساۋىر, 2017 ساعات 10:44

ۇرلادى. ۇستالدى. شىقتى. رومانتيكا!

Abai.kz 4806 17

20 ءساۋىر, 2017 ساعات 12:38

ماسكەۋدىڭ مىسى قۇرىدى. ورىس ءتىلى ىقپالىنان ايىرىلدى

نۇرزات توقاجان 7423 46

19 ءساۋىر, 2017 ساعات 20:43

بۇل - ۇلتىڭدى سۇيۋگە رۇقسات بەرەتىن قۇجات 

قازىبەك يسا 3800 29