بەيسەنبى, 29 شىلدە 2021

قىسقا-نۇسقا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

18 ءساۋىر, 2017 ساعات 10:01

وزبەك-تاجىك شەكاراسىندا قارۋلى قاقتىعىس بولدى

اباي-اقپارات 2904 0

18 ءساۋىر, 2017 ساعات 09:59

قىرعىزستان پرەزيدەنتى وزبەكستانعا بارادى

اباي-اقپارات 2320 0

18 ءساۋىر, 2017 ساعات 09:58

جەمقورلىق ءۇشىن سوتتالعان شەنەۋنىك راقىمشىلىققا ءىلىندى

اباي-اقپارات 2701 1

18 ءساۋىر, 2017 ساعات 09:34

تۇمانبايدىڭ 1996 جىلى اقىن ىنىسىنە جازعان حاتى

تۇمانباي مولداعاليەۆ 26180 6017

17 ءساۋىر, 2017 ساعات 09:59

قازاقستاندا 11 ەلدى-مەكەن سۋدىڭ استىندا قالدى

اباي-اقپارات 2534 2

17 ءساۋىر, 2017 ساعات 09:54

قىرعىز ۇكىمەتىنىڭ تاعدىرىن پارلامەنت شەشەدى

اباي-اقپارات 2452 1

17 ءساۋىر, 2017 ساعات 09:52

تۇركياداعى رەفەرەندۋم: ەردوعان جەڭدى

اباي-اقپارات 2257 5